Peter Áč - Profil

 

Peter Áč - Vo vode a pri vode

Jesetery, pstruhy a hlavátka; Kaprovité ryby; Dravci; Rôzne druhy rýb; Rybári a ich úlovky; Zimovanie rýb; Krajina a vodné živočíchy; Život v mori;

Dr. Peter Áč, PhD prírodovedec, zoológ – ethológ, publicista a fotograf.

Štyridsať rokov skúma život rýb, potápa sa a fotografuje vodné živočíchy a ich životné prejavy. Ako vedecký pracovník a vysokoškolský pedagóg je autorom a spoluautorom viac ako 90 vedeckých a odborných prác a niekoľko monografií.Je priekopníkom fotografovania pod vodou na Slovensku.

Kvalifikácia : tri hviezdy a photoinstruktor CMAS, vedie kurzy fotografovania pod vodou, ako aj rubriku „ Fotografujeme ryby a ich životné prostredie“, „Škola fotografovania pod vodou“.
Ako fotograf sa zúčastnil viacero potápačských expedícií do európskych a tropických morí, ale ťažisko jeho tvorby zostalo v sladkých vodách. Špecializuje sa na faunu Podunajska, športový rybolov a vedeckú fotografiu.

Fotografuje klasickou aj digitálnou technikou, na snímanie pod vodou používa malý, ako aj stredný formát. Jeho archív pozostáva z viac ako 40 000 snímkov. Zobrazujú všetky druhy rýb Európy v ich prirodzenom prostredí.
Je členom Slovenskej výtvarnej únie, Združenia profesionálnych fotografov Slovenska, Fotoklubu slovenského syndikátu novinárov, Klubu fotografov prírody.
Pravidelne obsadzuje medzinárodné a domáce fotosúťaže a salóny, kde získal rad popredných umiestnení, alebo sa ich zúčastňuje ako porotca.

Pravidelne publikuje svoje články a fotografie v domácich aj v zahraničných periodikách, je autorom niekoľkých knižných publikácií (napr. Dunaj, rieka života, Tajný život rýb ), jeho fotografie môžeme nájsť v rôznych knižných publikáciách napr. Atlas rýb vodného diela Gabčíkovo, O rybách a rybároch, Slovenské pralesy, Srdce žitného ostrova a mnohých iných, ako i v knihách ktoré vyšli v zahraničných vydavateľstvách, napr. Auwälder, die letzten Dschungel Ruropas(2000 Tecklenborg Verlag), Leksykon zoologiczny ryby 2000, Wiedza powszechna a iných ako aj kalendáre, plagáty a leporelá.

Vystavoval na 28 výstavách doma aj v zahraničí.

   

Dr. Peter Áč, PhD - natural scientist, zoologist, publicist and photographer
He has been exploring fish life, scuba diving and taking photographs of aquatic fauna and its behavior for forty years. As a researcher and a university lecturer he is the author or co-author of more than 90 scientific papers and monographs. He is one of the first photographers of water life in Slovakia.
Qualification: three stars and CMAS photo instructor, leader of diving photography courses, leading publicist – columns: „ Fish Environment Photography“ „Diving Photography School“
As a photographer he participated in several diving expeditions to the European and tropical seas but his main focus is on freshwater environment, especially the Danube fauna, sport fishing and scientific photography.

He applies conventional and digital techniques of photography. For under water shooting he uses small and middle sizes of photographs. His archive includes over 40,000 photographs.
Mr. Áč is a member of the Slovak Visual Art Association, Association of the Slovak Professional Photographers, Photo-club of the Slovak Journalists Syndicate, Natural Photography Club.
He regularly participates in national and international photo-contests where he has been awarded several prizes. He also participates in these contests as a member of the jury.

He regularly publishes articles and photographs in national and international journals and at the same time he is the author of several books (e.g. “Danube – River of Life”, “Secret Life of Fish”). His photographs can be found in various publications such as the Fish Atlas of the Gabčíkovo Waterdam”, “Of Fish and Fishermen”, “Slovak Wildwood”, “Hearth of Žitný ostrov” and in many other international books, e.g. Auwälder, die letzten Dschungel Ruropas(2000 Tecklenborg Verlag), Leksykon zoologiczny ryby 2000, Wiedza powszechna as well as calendars, posters and accordion books.

His photographs were presented at 28 national and international exhibitions.

     

 

Fotografický archív Petra Áča obsahuje kolekciu viac ako 40 000 fotografií.
Zobrazuje vo svojom prirodzenom prostredí všetky druhy rýb Európy.

 

foto@peterac.sk